BLI Hidrobotanikai Osztály

Kutatási tevékenység, profil: 

Az osztály egyik kutatási témája a vízben lebegő fotoautotróf mikroorganizmusok (fitoplankton) elterjedésének, diverzitásának, dinamikájának és ökofiziológiájának megismerése a Balatonban és más tavakban. Különös figyelmet fordítanak az extrém vízi élőhelyek (pl. szikesek, hipersós tavak) algavilágának megismerésére. A nano- és a mikroplankton mellett a legkisebb méretű algák (pikoplankton) képezik az egyik kiemelt vizsgálati területet, ahol a hagyományos vizsgálati módszereken túlmenően különböző fluoreszcens technikákat és molekuláris genetikai módszereket alkalmaznak. Egyik legújabb kutatási irányvonal a pikoalgák légi úton való terjedésének vizsgálata. Vizsgálják a fitoplankton elsődleges termelésének összefüggését a vízalatti fényviszonyokkal, legújabban pedig a vízalatti fény spektrális tulajdonságai és a fitoplankton pigment összetétele közötti kapcsolatokat elemzik. A Balaton nemzetközi szempontból is kiemelt objektuma (Lake Balaton LTER site) a hosszú távú ökológiai kutatásnak, a csoport tagjai évtizedek óta folytatják a fitoplankton tér-idő változásainak nyomon követését és működésének megismerését. Utóbbival kapcsolatosan a fitoplankton funkcionális diverzitása és a környezet közötti kapcsolatokat elemzik. A csoport létrehozott egy algatörzs gyűjteményt (Algal Culture Tihany), amelyben Balatonból és más felszíni vizekből izolált törzseket tartanak fenn ökofizológiai és taxonómiai vizsgálatok céljára. Újabban megkezdték a cianobaktérium populációkat is szabályozó vírusok, vírusszerű partikulumok kutatását.

Az osztály másik kutatási területe az emerz és szubmerz makrofitonok elterjedésének, produkciójának és ökofiziológiájának vizsgálata a biotikus és az abiotikus környezeti tényezők függvényében. Fiziológiai, genetikai a távérzékelési módszereket egyaránt alkalmazunk az elterjedésük megértéséhez.

Az osztály harmadik fontos kutatási területe a főbb tápelemek (szén, nitrogén és foszfor) forgalmának vizsgálata. A kutatások célja annak megállapítása, hogyan hat a külső és belső tápanyagterhelés és a vízszint változása a Balaton vízminőségére. Rendszeresen meghatározzuk a különböző foszfor és nitrogén vegyületek koncentrációját a tó vizében és üledékében. 32P-vel ill. 15N-nel jelzett vegyületekkel vizsgáljuk azok felvételének sebességét, kutatjuk a baktériumok és algák közötti tápanyagokért folyó versenyt természetes körülmények között és tiszta tenyészetekben. Kiemelten foglalkozunk a cianobaktériumok (kékalgák) légköri nitrogénkötésével, a fitoplankton nitrogén ellátásban betöltött szerepével és a vízminőségre gyakorolt hatásukkal. A cianobaktériumok fikocianin-tartalmának meghatározásával módszereket dolgozunk ki biomasszájuk becslésére.

Nemzetközi kutatási programok keretében a távérzékelési módszerek fejlesztésekben veszünk részt, és vizsgáljuk annak lehetőségeit a tó vízminőségének és ökológiai állapotának megállapításában.
Kutatjuk a vízben oldott szerves (humin) anyagok eredetét, hozzájárulásukat a szerves szénkészlethez, fizikai és kémiai jellemzőiket, biológiai hozzáférhetőségüket, bomlásukat az UV sugárzás hatására és ökológiai szerepüket.

A szén és nitrogén stabil izotóp arányainak természetes megoszlás-változását széles körben felhasználjuk a tó ökoszisztémájának kutatásában: az algák által termelt szervesanyag további sorsának nyomon követésében, a nád lebomlási folyamatainak jellemzésében, az oldott huminanyagok eredetvizsgálatában és különböző táplálkozási kapcsolatok felderítésében. Részt veszünk a szikes vizekkel és más vizes élőhelyekkel kapcsolatos limnológiai kutatásokban, különös tekintettel az anyagforgalmi és trofikus kapcsolatokra. Kutatjuk a Kárpát-medence szikes tavainak mezozooplankton, makrogerinctelen és vízimadár közösségeit.

Munkatársak: 
Balogh Csilla, PhD, tudományos munkatárs
Bernát Gábor, PhD, tudományos főmunkatárs
Kovács Attila PhD, tudományos munkatárs
Pálffy Károly PhD, tudományos munkatárs
Serfőző Zoltán, PhD, tudományos főmunkatárs
Somogyi Boglárka, PhD, tudományos munkatárs
Tóth Viktor PhD, tudományos főmunkatárs
Vörös Lajos DSc, kutató professzor emeritus

3

Burányi Máté, asszisztens